معرفی سرپرست جدید روابط عمومی استانداری
استاندار همدان در حکمی «فاطمه حبیبی» را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی اطلاع رسانی استانداری همدان منصوب کرد.

به گزارش مهر، فاطمه حبیبی پیش از این معاون فرماندار کبودرآهنگ بوده است.

استاندار همدان همچنین در حکمی فاطمه بازوند را به عنوان معاون مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی منصوب کرد؛ پیش از این رضاولیان تابش این مسئولیت را به عهده داشت.

استاندار همدان همچنین در حکم دیگری اسدالله ربانی مهر را به عنوان معاون مدیریت عملکرد اداره کل بازرسی استانداری همدان منصوب کرد.

ربانی مهر دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل و پیش از این مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان بوده است

سید سعید شاهرخی در حکم دیگری اسماعیل بهشتی زاده را به عنوان معاون اجرایی دفتر استاندار منصوب کرد.