جمع آوری دو میلیارد و ۸۳ میلیون تومان در جشن عاطفه‌ها
پیمان ترکمانه با بیان اینکه امسال مرحله دوم جشن عاطفه‌ها در ۱۲۶۰ مدرسه در استان همدان برگزار می‌شود، گفت: دو هزار پاکت در این مدارس برای جمع‌آوری کمک خیران توزیع شده است.

به گزارش ایسنا، ترکمانه با اشاره به اینکه در مرحله اول جشن عاطفه‌ها یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان جمع‌آوری شد، ادامه داد: با توجه به اولویت دانش‌آموزان در مرحله اول قبل از شروع سالتحصیلی کمک‌ها در بین دانش‌آموزان تحت حمایت و نیازمند توزیع شد.

ترکمانه با بیان اینکه در مرحله دوم جشن عاطفه‌ها کمک‌های جمع‌آری شده در مدارس بین دانش‌آموزان نیازمند همان مدرسه توزیع می‌شود، گفت: کمک‌ها در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و در بین مدارسی که دارای دانش‌آموز نیازمند است، توزیع می‌شود.